top

Algemene Voorwaarden

 

1.Definities

Opdrachtnemer: In deze voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtnemer mevrouw mr. Chrisje Doreleijers, hierna te noemen; “CD”, gevestigd te 5616 KB Eindhoven, Tjalkstraat 25, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer ………. CD is een eenmanszaak die zich met name richt op het verlenen van diensten als mediator, conflictcoach, bemiddelaar en adviseur bij scheidingen. Chrisje Doreleijers Mediation | Coaching | Advies, CD Mediation en “Scheiden met Chrisje” zijn tevens handelsnamen van CD.

Opdrachtgever: Onder opdrachtgever wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon die aan CD de opdracht heeft verstrekt tot het verlenen van diensten als mediator, conflictcoach, bemiddelaar en adviseur.

Overeenkomst/opdracht: de overeenkomst van opdracht die betrekking heeft op de door CD te leveren diensten.

2.Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met opdrachtgever(s), alsmede op alle aanbiedingen en offertes, waarbij CD diensten levert

2.2 Van deze voorwaarden kan enkel worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen.

2.3 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2.4 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 Overeenkomsten kunnen zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen. De overeenkomst komt tot stand door acceptatie van een aanbod en/of offerte.

3.2 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan druk-, zetfouten en verschrijvingen.

3.3 Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.

3.4 Indien CD de opdracht heeft gekregen en met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, nog zonder dat er een schriftelijke overeenkomst van dienstverlening tot stand is gekomen, is de opdrachtgever alle kosten ter voorbereiding van de dienstverlening verschuldigd.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht CD niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.7 De prijzen betreffende diensten (en goederen) geleverd door derden zijn niet automatisch inbegrepen in de prijzen te voldoen aan CD. Eventuele bijkomende kosten, berekend door derden, zijn ten laste van de opdrachtgever en zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

4. Uitvoering overeenkomst

4.1 CD voert de overeengekomen diensten/werkzaamheden uit, naar beste inzicht en vermogen.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CD het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

4.3 Overname en/of waarneming van de diensten/ werkzaamheden zal zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever geschieden.

4.4 CD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht. Eventueel ingeschakelde derden dienen zelf voor een dekkende aansprakelijkheidsverzekering zorg te dragen

5. Wijziging overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereen-komstig aanpassen.

5.2 Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt CD op verzoek van de opdrachtgever in beginsel de noodzakelijke c.q. gewenste aanpassingen aan.

5.3 CD kan, zonder daarmee in gebreke te komen, een verzoek tot wijziging, aanvulling of intrekking van de overeenkomst weigeren, indien dit kwalitatief gevolgen zou hebben voor de te leveren dienst.

5.4 Indien wijziging meerwerk ten gevolgen heeft, mag CD de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij opdrachtgever in rekening brengen. CD zal de opdrachtgever hier van te voren over inlichten. CD brengt geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan hemzelf kunnen worden toegerekend.

5.5 CD behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen het verlenen van de opdracht en/of het aangaan van de overeenkomst van opdracht en de uitvoering daarvan, aan de opdrachtgever door te berekenen. CD is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.

5.6 Bovendien mag CD het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan CD, dat in redelijkheid niet van CD mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. CD zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. CD zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

6. Betaling

6.1 Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden op een door CD aan te geven bankrekeningnummer.

6.2 Indien de opdrachtgever in verzuim is met de tijdige betaling van een factuur, dan is deze na de termijn van de ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Daarnaast worden incassokosten ten bedrage van 15% van het factuurbedrag in rekening gebracht, met een minimum van € 40,-.

6.3 De eventuele gemaakte gerechtelijke- en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

7. Opschorting en ontbinding

7.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan CD worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CD zijn verstrekt, heeft CD het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

7.2 Indien de opdrachtgever in gebreke is met de betaling van de openstaande facturen, heeft CD het recht haar werkzaamheden op te schorten in afwachting van de betaling door de opdrachtgever.

8. Geheimhouding

8.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

8.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

9. Vrijwaring

9.1 Indien opdrachtgever aan CD informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

9.2 CD kan opdrachtgever aansprakelijk stellen voor het ontstaan van schade ten gevolge van het niet nakomen van de garantie genoemd onder 10.1.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van CD wordt gedekt, eventueel te vermeerderen met het krachtens de verzekeringsovereenkomst van toepassing zijnde eigen risico.

10.2 Indien de verzekering geen dekking biedt is de aansprakelijkheid van CD beperkt tot het aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium.

10.3 De verzekeringspolis inclusief voorwaarden wordt op verzoek van de opdrachtgever ter inzage verstrekt.

10.4 CD is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ten gevolge van het weigeren van een opdracht.

10.5 Iedere vordering van een opdrachtgever jegens CD vervalt door het enkele tijdsverloop van 1 jaar na het ontstaan van de vordering.

11. Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die CD niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Ziekte en/of een ongeval vallen tevens onder overmacht.

11.2 De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door CD op de hoogte gesteld van de overmacht.

12. Klachten

12.1 Indien opdrachtgever een klacht  heeft over de diensten en/of de werkwijze van CD, dan heeft het de voorkeur dat partijen de klacht door middel van onderling overleg oplossen. In dat verband dienen klachten binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht aan CD kenbaar te worden gemaakt.

12.2 Mocht het onderlinge overleg onvoldoende soelaas bieden dan kunnen klachten voorgelegd te worden het ADR Register. Alle geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, inclusief declaratiegeschillen, vallen onder de werking van het Reglement klachtafdoening tegen of tussen certificaathouders.

12.3 Het actuele klachtenreglement is te vinden op de website van CD en/of de website van het ADR Register. Klik hier voor het officiële klachtenformulier.

13 Toepasselijk recht

13.1 Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.