top

Privacybeleid

Chrisje Doreleijers Mediation | Coaching | Advies vind jouw privacy erg belangrijk. Daarom doe ik er alles aan om de persoonsgegevens die door jou (onze cliënt en/of websitebezoeker) aan mij wordt verstrekt, veilig, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Chrisje Doreleijers Mediation | Coaching | Advies jouw persoonsgegevens verwerkt en hoe jij jouw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt uitoefenen.

WEBSITE & COOKIES

Als je een van onze websites (chrisjedoreleijers.nl, cd-mediation.nl, scheidenmetchrisje.nl en/of specialistinscheiding.nl) bezoekt, worden jouw persoonsgegevens verwerkt. Lees hierover meer in onze Cookieverklaring.

WAAROM VERZAMEL EN VERWERK IK PERSOONSGEGEVENS?

Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van onze werkzaamheden, zijnde het uitvoering geven aan een overeenkomst, zoals het uitvoeren van een ADR-opdracht waaronder begrepen mediation, bemiddeling, bindend en niet bindend advies, (conflict)coaching, onderhandeling en iedere andere vorm van ADR alsmede hybride varianten. Onder de werkzaamheden in het kader van een opdracht/overeenkomst vallen ook het begeleiden van en bemiddelen bij scheidingen, het coachen van personen en verlenen van (juridisch) advies.

Tevens verzamel en verwerk ik persoonsgegevens voor marketing- en communicatieactiviteiten.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMEL EN GEBRUIK IK?

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie die tot jou als persoon kan leiden, bijvoorbeeld je naam, adres en woonplaats, maar ook je telefoonnummer, geboorteplaats- en datum, geslacht, BurgerServiceNummer, korte omschrijving van het conflict/consult, aantekeningen en notities van de (mediaton)gesprekken etc. Ik leg voor iedere cliënt een dossier aan waarin deze informatie wordt bewaard. Daarnaast ben ik wettelijk verplicht je te vragen om jouw legitimatiebewijs, en daarvan een kopie te maken, bij aanvang van de werkzaamheden.

De gegevens uit het dossier kunnen voor volgende doeleinden worden gebruikt; om contact met je op te nemen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren, je te informeren over wijzigingen van diensten, om je een nieuwsbrief en/of reclame te zenden, om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, voor het toezenden van een offerte, om je bezoekersgedrag te analyseren, voor het gebruik voor waarneming, of voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor financiële administratie, zodat ik de factuur kan opstellen.

MAG IK PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN EN VERWERKEN?

Iedere (kandidaat) cliënt/opdrachtgever is op basis van de aan mij verstrekte opdracht automatisch akkoord met/stemt in met onze algemene voorwaarden en deze Privacyverklaring. Je hebt daarvoor ook getekend in de overeenkomst van opdracht.

Iedere bezoeker van de website(s) gaat automatisch akkoord met de algemene voorwaarden en deze Privacyverklaring, tenzij je uitdrukkelijk anders hebt aangegeven via de website (zie ook Cookieverklaring).

Op grond van de AVG mogen persoonsgegevens verwerkt worden als je daar:

  • Zelf toestemming voor geeft;
  • De verweking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent;
  • De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting die op ons rust;
  • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

HOE WORDEN JOUW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

Ik ga zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Persoonsgegevens die worden verwerkt worden opgeslagen op beveiligde servers en/of een beveiligde databases. Indien ik gebruik maak van de diensten van een derde-partij om jouw gegevens te beveiligen, maak ik duidelijke afspraken met deze partij over de bescherming van de persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst. Mocht je desalniettemin de indruk hebben dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact met me op!

HOELANG BEWAAR IK JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Chrisje Doreleijers Mediation | Coaching | Advies bewaart jouw persoonsgegevens zolang ik dat wettelijk verplicht ben en zolang het nodig is om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, diensten te kunnen leveren en doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.

DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN?

Jouw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij:

  • Je toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens met een derde te delen;
  • Het verstrekken van jouw persoonsgegevens noodzakelijk is om uitvoering te geven aan de tussen ons gesloten overeenkomst. Hierbij kun je denken aan verstrekking van jouw gegevens aan de door CD Mediation & Coaching ingeschakelde advocaat ten behoeve van de juridische afwikkeling van de scheiding en/of het verstrekken van jouw persoonsgegevens in verband met een gerechtelijke procedure;
  • Verstrekking aan een derde is vereist op grond van de wet of regelgeving, zoals een toezichthouder (ADR-register audits) of andere overheidsinstanties.

De hiervoor genoemde derden krijgen slechts toegang tot jouw persoonsgegevens als ik verwerkersovereenkomsten hebben afgesloten met deze derden om de bescherming en beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. De betrokken derden zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG bij de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens.

Jouw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

AFFILIATES EN SAMENWERKINGSPARTNERS

Op de website(s) zijn links geplaatst naar externe websites van samenwerkingspartners en affiliates. Ik heb geen controle over hoe deze derden omgaan met de Privacy-wetgeving. Ik raad je aan de Privacyverklaring en Gebruikers-voorwaarden van deze derden zelf goed te lezen als je deze sites bezoekt.

JOUW PRIVACYRECHTEN

Chrisje Doreleijers Mediation | Coaching | Advies is zich ervan bewust dat jij wettelijk vastgelegde privacyrechten hebt als het gaat over de verwerking van persoonsgegevens. Kort samengevat betreffen deze rechten; het recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid.

Als jij (één van) deze rechten willen uitoefenen, dan kun je een verzoek sturen naar info@chrisjedoreleijers.nl onder vermelding van  “uitoefening privacyrechten”. Ik zal zo spoedig mogelijk, maar binnen vier weken, reageren op jouw verzoek.

Mocht je van mening zijn dat de manier waarop jouw persoonsgegevens verwerkt zijn inbreuk maakt op de privacyregelgeving, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

AANPASSING PRIVACYVERKLARING

Chrisje Doreleijers Mediation | Coaching | Advies behoud zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Op de website vind je de meest actuele versie van de privacyverklaring.

VRAGEN?

Heb je vragen over deze privacyverklaring of over jouw privacy, neem dan contact met mij op!

Chrisje Doreleijers
Mediation | Coaching | Advies

Tjalkstraat 25
5616 KB Eindhoven
06-22490139
info@chrisjedoreleijers.nl